Dank zij o.a. Lieven Denewet-eindredacteur Molenecho's ((tijdschrift, website http://www.molenechos.org/ vereniging Molenzorg Vlaanderen vzw) kreeg ik volgende informatie :


Uit de kadastrale registers, bewaard in de Gewestelijke Directie van het Kadaster te Brugge, kan volgende historiek opgemaakt worden :

 • Het zou een houten molen zijn die tot in 1818 in Nieuwpoort stond. Behoorde dan toe aan David Jansens.
 • Door werken aan de vesting moest hij verdwijnen. Werd terug opgebouw aan de Brugse weg te Sint-Joris.De molen stond op het kadasterperceel sectie B nr. 280, aan de "Chaussée de Nieuport à Bruges", de huidige "grote" steenweg dus.
 • De molen bestond al bij de instelling van het Belgisch kadaster, dus voor 1833.Eigenaar in 1833 was Balthazar Thiberghein, molenaar te Sint-Joris.
 • Op 7 mei 1833 verkocht hij de staande werken van de molen aan Louis Bouvé-Vanisschot, molenaar te Sint-Joris (acte verleden voor notaris De Brauwere).
 • Op 11 september 1843 werd de molen verkocht aan Mauritius Danneel-Monteyne, eigenaar te Nieuwpoort (acte verleden voor notaris De Brauwere).Oorspronkelijk was de molen een houten staakmolen om graan te malen.
 • Na de brand van 19 november 1848 werd hij in 1849 herbouwd als een stenen graanwindmolen.
 • De grond waarop de verbrande houten molen stond, was op 23 april 1849 verkocht aan Karel Devolder, zonder beroep te Wulveringem.
 • Op 11 april 1851 werd de molen verkocht aan Josephus Van de Casteele, molenaar te Sint-Joris (acte verleden voor notaris Michiel Jooris uit Nieuwpoort).
 • In 1855 kwam de molen na onteigening toe aan notaris Michiel Jooris-Degroote uit Nieuwpoort (registratie op 22.01.1855).
 • Na het overlijden van Michiel Jooris kwam de molen toe aan zijn erfgenamen.
 • Op 26 juli 1900 werd de molen geërfd door Clara Euphrasia Maria Jooris, kloosterlinge te Gent.
 • Op 16 juli 1903 werd de molen verkocht aan Hendrik Alexander Victor Claeyssens (weduwnaar Descat), stoker te Wambechies (F), acte verleden voor notaris Colens, waarin melding van: herberg 'In de Molen' met steenen koornwindmolen).
 • Begin 20ste eeuw volgde ene Henri Hazaert (Osaer) dhr Edouard Jansseune op als molenaar.
 • Bij deling via onderhandse acte van 18 oktober 1913 kwam de molen toe aan Eugeen Jan Claeyssens-Lefebvre, handelaar te Tournai.
 • Op 13 oktober 1914 werd de molen vernield door de Belgische genie.

 


 

In 19de-eeuwse kranten vonden we twee rampzalige gebeurtenissen, uit 1848 en 1858. uit Standaerd van Vlaenderen, donderdag 23 november 1848, p. 2, kol. 2.

Men schryft ons uyt Nieuwpoort, den 20sten november:" Gisteren wierd onze stad in opschudding gebragt, door de tyding van eenen brand, die uytgebrosten was te Sint-Jooris, in eenen molen, gebruykt door Edouaerd Bouckaerten toebehoorende aen den heer Mourasse, grondeygenaer te Nieuwpoort. Niettegenstaende den bystand welke men van alle kanten aenbragt, is den molen gansch verneitigd, en heeft de wooning veel geleden. Men berekent de schade op 9000 fr.

uit Standaerd van Vlaenderen, zaterdag 22 mei 1858, p. 2, kol. 2.

Zaterdag laatst het kind van Fransis Verriest, molenaar te St. Joris by Nieuport, onder het beluik der molenvlerken spelende, is door een derzelve aen het hoofd getroffen geworden,die het verscheidene stappen ver heeft gesmeten. Het kind isleelyk gewond maer laet toch nog hoop van redding.

Door een pijnlijk ongeval, kwam de molen in 1910 nogmaals in het nieuws :

"Door een molenwiek doodgeslagen : het tweejarig kind van Henri Hazaert, molenaar te Sint-Joris bij nieuwpoort, werd zondagnamiddag door een der molenwieken in den hals getroffen. De kleine is eenige uren nadien bezweken."